Ratkaisukeskeisyys

Voimavara- ja ratkaisukeskeisesti

Pien­ko­dis­sa työs­ken­nel­lään voi­ma­va­ra- ja rat­kai­su­kes­kei­ses­ti. Koko hen­ki­lös­tö kou­lu­te­taan rat­kai­su­kes­kei­siin työ­me­ne­tel­miin, jot­ka ovat meil­lä arjes­sa vah­vas­ti läs­nä. Pien­ko­dis­sa pyrim­me rat­kai­sui­den, pää­mää­rien ja tavoit­tei­den löy­tä­mi­seen, ilman ongel­ma­kes­keis­tä ajat­te­lu­ta­paa. Tule­vai­suu­teen suun­tau­tu­mi­nen, voi­ma­va­ro­jen etsi­mi­nen ja toi­veik­kuus kuu­luu tär­keä­nä osa­na arkem­me ajat­te­lu­mal­liin. Sen sijaan, että lap­sen tuli­si pääs­tä huo­nois­ta mal­leis­ta eroon, ope­tam­me hänel­le uusia tai­to­ja, jot­ka aut­ta­vat las­ta tule­vai­suu­des­sa eteen­päin. Haas­teis­ta puhu­mis­ta ei väl­tel­lä, mut­ta yhteis­työ ja tulok­sel­li­suus­teen pää­se­mi­nen on lap­sen ja van­hem­pien kans­sa huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­paa, kun poh­dim­me mitä tai­to­ja lap­sen tulee vie­lä oppia lisää. Täl­löin myös syyl­lis­tä­mi­sen tun­ne vähe­nee ja van­hem­pien on hel­pom­pi sitou­tua ja moti­voi­tua yhteistyöhön.