Lapsenoikeudet

Hyvä ja oikea-aikai­nen las­ten­suo­je­lun sijoi­tus on myös lap­sen oikeuk­sien vaa­li­mis­ta. Sijoi­tus­ta suun­ni­tel­taes­sa on tär­ke­ää ottaa huo­mioon, että sijoi­tus­paik­ka vas­taa lap­sen tar­pei­ta, jot­ta lap­si voi saa­da oikean­lais­ta apua ja tukea tilan­tee­seen­sa. Leh­to­ran­taan sijoi­tus alkaa yhtei­sym­mär­ryk­ses­sä per­heen, sijoit­ta­van kun­nan ja lap­sen kans­sa. Ver­kos­to on yhdes­sä pää­ty­nyt Pien­ko­ti Leh­to­ran­taan sijoi­tuk­sen ole­van juu­ri kysei­sen lap­sen edunmukaista.

Leh­to­ran­nas­sa lap­sen koke­mus osal­li­suu­des­ta on toi­min­nan läh­tö­koh­ta­na. Lap­si koh­da­taan oma­na ainut­ker­tai­se­na itse­nään ja näh­dään vah­vas­ti osa­na omaa per­het­tään. Sijoi­tuk­sen aika­na aute­taan las­ta kir­joit­ta­maan uut­ta omaa tari­naan­sa, joka poh­jau­tuu lap­sen voi­ma­va­ro­jen ja vah­vuuk­sien ympärille.

Leh­to­ran­nas­sa perus­tur­vaa raken­ne­taan sään­nöl­li­sel­lä ja struk­tu­roi­dul­la arjen aika­tau­luil­la ja toi­min­noil­la, joi­hin kuu­lu­vat: riit­tä­vä uni, sään­nöl­li­nen vuo­ro­kausi­ryt­mi, ravit­se­va ja moni­puo­li­nen ruo­ka­va­lio, kou­lun­käyn­ti, mah­dol­li­suus har­ras­tei­siin, tuki kave­ri­suh­tei­siin ja sosi­aa­li­seen vuo­ro­vai­ku­tuk­seen ja riit­tä­vä aikui­sen aika, tuki ja läs­nä­olo. Lap­si ote­taan ikä­ta­soi­ses­ti mukaan suun­nit­te­le­maan omaa arke­aan ja osal­lis­tu­maan arjen aska­rei­siin sekä pää­tök­sen­te­koon ja anne­taan mah­dol­li­suus ottaa vas­tuu­ta omis­ta asiois­taan ikätasoisesti.

Kasvatussuunnitelma

Lap­sen kans­sa käy­dään kas­va­tuk­sel­li­sia kes­kus­te­lu­ja, jois­sa pala­taan arjen tapah­tu­miin ja koke­muk­siin. Lap­si per­hei­neen osal­lis­tuu kas­va­tus­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­seen ja heil­tä pyy­de­tään mie­li­pi­det­tä ja palau­tet­ta työskentelystä.

Rajoi­tus­toi­men­pi­tei­tä käy­te­tään aina har­ki­ten. Lap­sel­le perus­tel­laan toi­men­pi­tei­den tar­peel­li­suus ja kuul­laan hänen mie­li­pi­teen­sä. Tuem­me lap­sen ja sosi­aa­li­työn­te­ki­jän yhteydenpitoa.

Toi­min­nan poh­ja­na on las­ten oikeuk­sien vaa­li­mi­nen, joi­den tulee toteu­tua myös Leh­to­ran­nas­sa mm. oikeus huo­len­pi­toon, tur­vaan, kos­ke­mat­to­muu­teen, väki­val­lat­to­muu­teen ja oikeus olla oma­na itsenään.