Henkilökunta

Leh­to­ran­nas­sa työs­ken­te­lee 11 sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan sekä muun sovel­tu­van kou­lu­tuk­sen omaa­vaa työn­te­ki­jää. Hen­ki­lö­kun­nan riit­tä­väl­lä mää­räl­lä (suh­de­lu­ku 1.3/lapsi), kor­keal­la kou­lu­tuk­sel­la ja koke­muk­sel­la halu­taan vas­ta­ta las­ten moni­nai­siin tar­pei­siin ja haas­tei­siin laa­duk­kaas­ti. Tär­keä­nä arvo­na on pitää hen­ki­lö­kun­nan jak­sa­mi­ses­ta ja hyvin­voin­nis­ta huol­ta, jota tukee myös työ­noh­jaus ja koulutukset.

Leh­to­ran­nan moniam­ma­til­li­sel­la hen­ki­lö­kun­nal­la on vah­vaa ammat­ti­tai­toa ja lisä­kou­lu­tus­ta esi­mer­kik­si per­he­työ­hön, sek­su­aa­li­suu­teen, päih­de- ja mie­len­ter­veys­työ­hön ja eläi­na­vus­tei­seen työs­ken­te­lyyn. Lisäk­si löy­tyy peda­go­gis­ta osaa­mis­ta sekä eri­tyis­osaa­mis­ta psy­kiat­ri­seen työ­hön ja nepsyyn.

Koko hen­ki­lö­kun­ta on kou­lu­tet­tu työs­ken­te­le­mään voi­ma­va­ra- ja rat­kai­su­kes­kei­ses­ti ja jokai­nen työn­te­ki­jä on opis­kel­lut Nep­sy-opin­to­ja. Leh­to­ran­nas­sa pyrim­me rat­kai­sui­den, pää­mää­rien ja tavoit­tei­den löy­tä­mi­seen, ilman ongel­ma­kes­keis­tä ajat­te­lu­ta­paa. Tule­vai­suu­teen suun­tau­tu­mi­nen, voi­ma­va­ro­jen etsi­mi­nen ja toi­veik­kuus kuu­lu­vat tär­keä­nä osa­na arkem­me ajat­te­lu­mal­liin. Koko hen­ki­lö­kun­nal­la on myös hygie­nia­pas­si, ensia­pu 1-kou­lu­tus, lisä­kou­lu­tus­ta mie­len­ter­veys- ja päih­de­työ­hön sekä Avekki-koulutus. 

 

Unelma Pienkodista

Yrit­tä­jät tun­te­vat toi­sen­sa jo vuo­sien takaa ja jaka­vat yhtei­sen työ­his­to­rian las­ten­suo­je­lun­ken­täl­lä. Aja­tus las­ten­suo­je­lu­lai­tok­sen perus­ta­mi­ses­ta syn­tyi saman­lais­ten arvo­jen poh­jal­ta. Lap­sen ja per­heen hyvin­voin­ti ja laa­duk­kaas­ti teh­tä­vä työ ovat kes­kiös­sä. Panos­tam­me työn­te­ki­jöi­den kou­lut­tau­tu­mi­seen ja hyvin­voin­tiin, sil­lä hyvin­voi­va työyh­tei­sö on laa­duk­kaan työn tae. Työs­ken­te­lym­me poh­jau­tu­vat voi­ma­va­ro­jen etsi­mi­seen ja jo toi­mi­vien asioi­den vah­vis­ta­mi­seen. Asiat teh­dään ”sopi­vas­ti toi­sin”. Unel­ma Pien­ko­dis­ta muo­dos­tui Leh­to­ran­nan talon ympä­ril­le. Talos­sa huo­ku­va kodin­omai­suus ja läm­pö loi­vat rau­hoit­ta­van tun­nel­man. Luon­non läs­nä­olo ja mah­dol­li­suus eläin­ten kans­sa teh­tä­vään työ­hön anta­vat meil­le mah­dol­li­suu­den teh­dä työ­tä halua­mal­lam­me taval­la.  Näim­me Leh­to­ran­nan ole­van ihan­teel­li­nen ympä­ris­tö lap­sen tur­val­li­sel­le kas­vul­le ja kuntoutumiselle.

Mari Salin

Mari Salin

Pien­ko­din johtaja

Pien­ko­din joh­ta­ja­na toi­mii Mari Salin. Kou­lu­tuk­se­na Maril­la on Sosio­no­mi (AMK), dia­ko­ni, Sosio­no­mi YAMK (per­hei­den hyvin­voin­nin ja osal­li­suu­den tuke­mi­nen). Mari on myös amma­til­li­nen opet­ta­ja. Lisä­kou­lu­tuk­se­na löy­tyy Lähie­si­mies­työn ammat­ti­tut­kin­to, Per­hear­vioin­ti­kou­lu­tus, kas­va­tus­tie­tei­den opin­to­ja, rat­kai­su­kes­kei­siä opin­to­ja, mie­len­ter­veys- ja päih­de­työn ammat­ti­tut­kin­to, hevo­sa­vus­teis­ten pal­ve­lu­jen tuot­ta­ja, Avek­ki-kou­lu­tus sekä Nep­sy-opin­to­ja. Aikai­sem­mal­ta kou­lu­tuk­sel­ta Mari on myös hevo­sen­hoi­ta­ja ja sitä osaa­mis­ta pys­tyy myös hyö­dyn­tä­mään las­ten ja eläin­ten kans­sa teh­tä­väs­sä työs­sä. Työ­ko­ke­mus­ta sosi­aa­lia­lal­ta on ker­ty­nyt vuo­des­ta 2008, joka koos­tuu nuo­ri­so­ko­din ohjaa­jan työs­tä, las­ten­ko­din vas­taa­van ohjaa­jan ja joh­ta­jan työs­tä, per­heoh­jauk­ses­ta sekä avo­pal­ve­lut yksi­kön johtamisesta.

Kaisa Reinikainen

Kaisa Reinikainen

Vas­taa­va ohjaaja

Pien­ko­din vas­taa­va­na ohjaa­ja­na toi­mii Kai­sa Rei­ni­kai­nen. Kai­san kou­lu­tuk­se­na on yhtei­sö­pe­da­go­gi (AMK). Lisä­kou­lu­tuk­se­na Kai­sal­la on sek­su­aa­li­neu­von­nan opin­not, jot­ka hän on koh­den­ta­nut las­ten­suo­je­lu­lai­tok­ses­sa teh­tä­vään työ­hön. Kai­sa on suo­rit­ta­nut kas­va­tus­tie­tei­den opin­to­ja, rat­kai­su­kes­kei­siä opin­to­ja sekä Nep­sy-opin­to­ja. Kai­sa on käy­nyt myös Avek­ki-kou­lu­tuk­sen ja yhden mie­len­ter­veys- ja päih­de­työn kou­lu­tuk­sen osa-alu­een. Täl­lä het­kel­lä Kai­sa opis­ke­lee muun­to­kou­lu­tuk­se­na Sosio­no­mik­si (AMK). Työ­ko­ke­mus­ta las­ten­suo­je­lus­ta on ker­ty­nyt vuo­des­ta 2007, jois­ta 9 vuot­ta vas­taa­van ohjaa­jan työ­ko­ke­mus­ta. Kai­sa on työs­ken­nel­lyt psyyk­ki­ses­ti oirei­le­vien ja neu­rop­sy­kiat­ris­ta tukea tar­vit­se­vien lap­sien kans­sa. Kai­sal­la on koke­mus­ta sijoi­tus­ten rin­nal­la kul­ke­vas­ta vah­vas­ta perhetyöstä.

Asta Muilu

Asta Muilu

Ohjaa­ja / Sairaanhoitaja

Kou­lu­tus: Sai­raan­hoi­ta­ja (YAMK), Fysio­te­ra­peut­ti (AMK), Sosi­aa­li­pe­da­go­gi­sen hevos­toi­min­nan ohjaaja.

Asta on Pien­ko­ti Leh­to­ran­nan vas­tuusai­raan­hoi­ta­ja ja vas­taa myös eläi­na­vus­tei­ses­ta toiminnasta.

Marjo Vartela

Marjo Vartela

Ohjaa­ja

Kou­lu­tus: Fysio­te­ra­peut­ti. Mar­jol­la on myös tans­si­lii­ke­te­ra­pian eri­kois­kou­lu­tus. Mar­jon vah­vuuk­sia ovat luo­vuus, tans­si sekä teat­te­ri­toi­min­ta ja Mar­jo pys­tyy hyö­dyn­tä­mään näi­tä las­ten kans­sa työskentelyssä.

Sara Siitonen

Sara Siitonen

Ohjaa­ja

Kou­lu­tus: Sosio­no­mi (AMK) opin­not lähes val­miit, nuo­ri­so- ja vapaa-ajan ohjaa­ja, Yhtei­sö­pe­da­go­gi (AMK). 

Pauliina Paananen

Pauliina Paananen

Ohjaa­ja (yök­kö)

Kou­lu­tus: Lähi­hoi­ta­ja, Nuo­ri­so- ja vapaa-aja­noh­jaa­ja, neu­rop­sy­kiat­ri­nen val­men­ta­ja. Pau­lii­nal­la on pit­kä työ­his­to­ria autis­tis­ten las­ten kans­sa työs­ken­te­lys­tä. Pau­lii­nan muka­na vie­rai­lee yövuo­rois­sa usein myös Dacapo-koira.

Eetu Pitkänen

Eetu Pitkänen

Ohjaa­ja (yök­kö)

Kou­lu­tus: Nuo­ri­so- ja vapaa-ajanohjaaja. 

Outi Pirttimäki

Outi Pirttimäki

Ohjaa­ja

Kou­lu­tus: Sosio­no­mi (AMK), nuorisotyönohjaaja

Pasi Hänninen

Pasi Hänninen

Ohjaa­ja

Kou­lu­tus: Sosio­no­mi (AMK), Mie­len­ter­veys- ja päih­de­työn eri­tyi­sam­mat­ti­tut­kin­to, per­hear­vioin­ti­kou­lu­tus, kou­lut­tau­tuu Nepsy-ohjaajaksi.

Anna Lehtinen

Anna Lehtinen

Ohjaa­ja

Kou­lu­tus: Sosio­no­mi (AMK), Lähi­hoi­ta­ja, nuo­ri­so- ja vapaa-aja­noh­jaa­ja.  Annal­la on vah­va eläin­taus­ta ja myös Anna näh­dään tal­lil­la las­ten kanssa.

Paula Kuokka

Paula Kuokka

ohjaa­ja (yök­kö)

Kou­lu­tus: Lähi­hoi­ta­ja. Pau­la on posi­tii­vi­nen, läm­min­hen­ki­nen ja tur­val­li­nen aikui­nen, joka val­voo las­ten yöunia.

Aki Lahtinen

Aki Lahtinen

Ohjaa­ja, tuntityöntekijä

Kou­lu­tus: Fysio­te­ra­peut­ti (AMK), Aki on teh­nyt eri­tyi­so­pet­ta­jan töi­tä 20 vuot­ta ja Aki myös val­men­taa mm. jää­kiek­koa. Aki toi­mii mei­dän vaki­tui­se­na tuntisijaisena. 

Mikko Kinnunen

Mikko Kinnunen

Ohjaa­ja

Kou­lu­tus: Lähi­hoi­ta­ja. Mie­len­kiin­non koh­tee­na ovat musiik­ki, lii­kun­ta sekä erä­tai­dot, joi­ta Mik­ko pys­tyy hyvin hyö­dyn­tä­mään las­ten kans­sa työskentelyssä.