Erityisosaaminen

Perheen kanssa tehtävä työ

Leh­to­ran­nan kes­kei­se­nä toi­min­ta­mal­li­na on per­heen vah­va osal­li­suus lap­sen kans­sa teh­tä­väs­sä työs­ken­te­lys­sä. Tavoit­tee­na ovat lap­sen ja van­hem­pien väli­sen suh­teen säi­ly­mi­nen ja vaa­li­mi­nen. Työs­ken­te­ly aloi­te­taan alku­kar­toi­tuk­ses­ta, jon­ka avul­la saa­daan tie­toa per­heen his­to­rias­ta ja elä­män­vai­hei­den kulus­ta. Työs­ken­te­lys­sä vah­vis­te­taan toi­mi­via arjen­ru­tii­ne­ja, kas­va­tus­käy­tän­tei­tä sekä per­heen omia voi­ma­va­ro­ja rat­kai­su­kes­kei­ses­ti. Per­heel­le anne­taan myös työ­ka­lu­ja eri­lai­siin kas­va­tus­ti­lan­tei­siin, sil­lä yksin lap­sen kun­tou­tu­mi­nen ei rii­tä kotiin­pa­luuseen, vaan myös koko per­heel­tä vaa­di­taan muutostyötä.

Leh­to­ran­nan hen­ki­lös­töl­lä on vah­va ammat­ti­tai­to per­heen kans­sa teh­tä­vään työ­hön, ja omaoh­jaa­jan lisäk­si työ­tä tekee koke­nut per­he­työn ammat­ti­lai­nen. Per­heen kans­sa teh­tä­vä työ on tavoit­teel­lis­ta, doku­men­toi­tua ja muka­na koko sijoi­tuk­sen ajan.

Eläinavusteinen toiminta

Eläi­na­vus­tei­sel­la toi­min­nal­la hyö­dyn­näm­me Leh­to­ran­nas­sa eläi­men posi­tii­vis­ta vai­ku­tus­ta esi­mer­kik­si tun­neil­mai­sun ja itse­hil­lin­nän tai­toi­hin, aggres­sii­vi­suu­teen sekä sosi­aa­li­siin tai­toi­hin. Eläi­men avul­la voi tapah­tua myös kom­mu­ni­kaa­tion opet­te­lua ja sana­ton­ta vies­tin­tää, johon eläin on lois­ta­va apu­vä­li­ne. Ren­tou­tu­mi­nen ja paha­no­lon käsit­te­ly saat­taa olla eläi­men avul­la helpompaa.

Leh­to­ran­nas­sa eläi­na­vus­tei­nen työ on työ­me­ne­tel­mä ja se on tavoit­teel­lis­ta asia­kas­läh­töis­tä toi­min­taa, joka doku­men­toi­daan. Leh­to­ran­nan hen­ki­lö­kun­nas­ta kak­si työn­te­ki­jää on kou­lut­tau­tu­nut hevo­sa­vus­teis­ten pal­ve­lu­jen tuot­ta­jak­si. Eläi­na­vus­tei­nen työ on lap­sen yksi­löl­lis­ten tavoit­tei­den mukais­ta, sitä voi­daan hyö­dyn­tää myös per­he­työs­sä, ryh­mä­toi­min­nas­sa ja muis­sa koh­taa­mi­sis­sa. Eläi­na­vus­tei­nen työ voi aut­taa struk­tu­roi­maan arjen rutii­ne­ja ja olla apu­na kou­lun­käyn­nin sekä oppi­mis­vai­keuk­sien pul­mis­sa. Leh­to­ran­nas­sa on oma suo­men­he­vo­nen Tah­vo, jon­ka kans­sa voi teh­dä monen­lais­ta työs­ken­te­lyä lähi­tal­lil­lam­me. Tal­lil­la asus­te­lee myös Leh­to­ran­nan nimik­ko­pu­pu. Leh­to­ran­nas­sa asuu aller­gia­va­paa kis­sa ja työs­ken­te­lys­sä on myös sään­nöl­li­ses­ti muka­na terapiakoira.

Tunne-vuorovaikutus- ja turvataidot

Leh­to­ran­ta tar­jo­aa kodin­omai­set puit­teet lap­sen tur­val­li­sel­le kas­vul­le ja kehi­tyk­sel­le lap­suus ja nuo­ruusiän aika­na. Lap­sen vah­vis­ta­mi­nen tur­va­tai­dois­sa aut­taa hän­tä tun­nis­ta­maan omia rajo­jaan ja toi­mi­maan vas­tuul­li­sem­min myös itse eri­lai­sis­sa tilanteissa.

Nuo­ruusiän myl­ler­ryk­ses­sä ja rajo­ja tes­ta­tes­sa lap­sel­la on ris­ki jou­tua lii­an var­hais­ten sek­su­aa­lis­ten koke­mus­ten pariin tai kokea vaka­vam­paa­kin sek­su­aa­lis­ta hyväk­si­käyt­töä. Myös sosi­aa­li­nen media ja äly­pu­he­li­met ovat mah­dol­lis­ta­neet sek­su­aa­li­sen hyväk­si­käy­tön ja ahdis­te­lun tule­mi­sen osak­si mei­dän tätä päivää.

Leh­to­ran­nas­sa moniam­ma­til­li­seen työ­ryh­mään kuu­luu kou­lu­tet­tu sek­su­aa­li­neu­vo­ja, jol­la on osaa­mis­ta las­ten ja nuor­ten kans­sa puheek­si otta­mi­ses­ta ja työs­ken­te­lys­tä niin tun­ne -ja tur­va­tai­to­jen kuin sek­su­aa­li­suu­den ja itse­tun­non asiois­sa. Tun­ne-, vuo­ro­vai­ku­tus- ja tur­va­tai­to­jen tuke­mi­nen on osa las­ten kans­sa teh­tä­vää kas­va­tus­työ­tä. Tai­to­ja har­joi­tel­laan yhdes­sä arjen vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa sekä suun­ni­tel­lus­ti aikui­sen ohjauksessa.

Lapsen psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen

Leh­to­ran­ta tar­jo­aa vakaan ja tur­val­li­sen ympä­ris­tön lap­sen psyyk­ki­sen voin­nin tuke­mi­sel­le ja kun­tou­tu­mi­sel­le. Psyyk­kis­tä kun­toa edis­te­tään ja tue­taan yhteis­työs­sä las­ta hoi­ta­van ter­vey­den­huol­to­sek­to­rin kans­sa.  Tii­vis yhteis­työ eri­kois­sai­raan­hoi­don ja lap­sen ver­kos­ton kans­sa on kes­kei­ses­sä roo­lis­sa. Lap­sen kun­tou­tus­ta tue­taan Leh­to­ran­nan hen­ki­lös­tön vah­val­la ammat­ti­tai­dol­la ja osaa­mi­sel­la.  Hen­ki­lö­kun­taan kuu­luu psy­kiat­ri­nen sai­raan­hoi­ta­ja sekä työ­ryh­män tuke­na on las­tenp­sy­kiat­rian sään­nöl­li­nen kon­sul­taa­tio. Lisäk­si koko hen­ki­lö­kun­ta on kou­lu­tet­tu neu­rop­sy­kiat­rian osaamiseen.