Pienkoti Lehtoranta Oy

Sopivasti toisin”

Ota yhteyt­tä

Pienkoti Lehtorannan kaikki paikat ovat varattuina tällä hetkellä.

Pienkoti Lehtoranta

Pien­ko­ti Leh­to­ran­ta on 7-paik­kai­nen las­ten­suo­je­lun eri­tyi­syk­sik­kö, joka on tar­koi­tet­tu 9-18-vuo­tiail­le lap­sil­le, jot­ka tar­vit­se­vat sijais­huol­lon pal­ve­lui­ta. Pää­sään­töi­ses­ti Leh­to­ran­ta tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den lap­sen pidem­piai­kai­sel­le sijoi­tuk­sel­le, pien­ko­tiin voi­daan sijoit­taa myös avo­huol­lon tukitoimenpiteenä.

Lehtorantaan sijoitetulla lapsella voi olla;

  • pul­mia käyt­täy­ty­mi­ses­sä, vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa, tun­ne-elä­män puo­lel­la tai elämänhallinnassa.
  • psyyk­ki­siä ja neu­rop­sy­kiat­ri­sia haasteita
  • kou­lun­käyn­nin vaikeuksia
  • nuo­ruusiän muka­naan tuo­mia haas­tei­ta mm. rajoi­hin aset­tu­mi­sen vai­keut­ta, alka­nut­ta päih­de­ko­kei­lua tai sek­su­aa­li­sen hyväk­si­käy­tön kokemuksia.

Tilat

Leh­to­ran­ta on kau­nis kol­me­ker­rok­si­nen oma­ko­ti­ta­lo luon­non kes­kel­lä Han­ka­sal­men kir­kon­ky­län pal­ve­lui­den läheisyydessä.

Henkilökunta

Leh­to­ran­nas­sa työs­ken­te­lee 11 sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan sekä muun sovel­tu­van kou­lu­tuk­sen omaa­vaa työn­te­ki­jää. Hen­ki­lö­kun­nan riit­tä­väl­lä mää­räl­lä (suh­de­lu­ku 1.3/lapsi), kor­keal­la kou­lu­tuk­sel­la ja koke­muk­sel­la halu­taan vas­ta­ta las­ten moni­nai­siin tar­pei­siin ja haas­tei­siin laadukkaasti.